„V-a cerut satana ca să vă cearnă ca pe grâu…” (Luca 22, 31)

CĂTRE:                                                                                                              DATA: 25.05.2019
– Patriarhia Ortodoxă Română,
– mirenii ortodocși,
– eterodocșii care vor să vină la lumina Adevărului.
Acest titlu este avertismentul Mântuitorului Iisus Hristos către Apostoli cu privire la cursele satanei, care se vor finaliza cu cernerea lor: unii vor trăda, iar alții vor fi ascultători ai cuvântului Domnului până la sfârșit.
Subiectul prezentei scrisori este dat de starea actuală a Bisericii Ortodoxe Române, în care ierarhii ei nu opun rezistență în fața forțelor oculte, ba unii dintre ei se fac complici la „taina fărădelegii care se și lucrează” (II Tesaloniceni 2, 7), totul culminând cu primirea oficială – la nivel sinodal – a ereziei în cadrul B.O.R. odată cu
implementarea hotărârilor „sinodului” din Creta, care a avut loc în iunie, 2016 în insula Creta.
Și pentru că acest “sinod” a împărțit preoțimea română în două părți: 99% sunt de acord cu el și sub 1% îl resping oficial prin întreruperea pomenirii episcopului locului, putem afirma ca acesta reprezintă o „sită” de cernere a preoților!
Știm că în istoria Bisericii Ortodoxe au avut loc nouă Sinoade Ecumenice, iar despre ceea ce s-a petrecut în Creta, Sfântul Kukșa al Odessei (1875-1964), a spus în urmă cu 60 de ani: „Nu peste mult timp va avea loc un sinod numit „sfânt”. Însă acesta va fi o adunătură de necredincioși. În cadrul lui toate credințele se vor uni în una. Posturile vor fi anulate, călugăria anulată, călugărilor și episcopilor li se va permite să se căsătorească, iar preoților, să se recăsătorească. Noi însă nu trebuie să acceptăm aceste schimbări. Stilul nou va fi introdus în toată Biserica Universală. Fiți vigilenți! Străduiți-vă să mergeți la Bisericile lui Dumnezeu acum, cât ele sunt încă ale noastre. Va veni timpul când nu le vom mai putea frecventa. Numai cei aleși vor înțelege ce se întâmplă. Pe oameni îi vor obliga să se ducă la biserica apostată, însă nu trebuie să mergem într-acolo în niciun caz. Vă rog, stați în credința ortodoxă până la ultima suflare și vă veți mântui.
Patriarhia Română a numit acest sinod „mare”, deși patru Biserici Autocefale nu au luat parte la el, dar și „sfânt”, deși nu a urmat calea celorlalte sinoade de până acum. Iar dacă anumiti preoți – luminați de Duhul Sfânt – nu sunt de acord cu hotărârile acestui “sinod” – sunt caterisiți pentru că nu urmează în această cale de nesocotire a învățăturii ortodoxe.

prima pagina bt
1) De ce nu li se permite acestor preoți să-și spună public punctele de vedere în comunitățile din care fac parte, astfel încât credincioșii să ia decizia în cunoștință de cauză de a fi sau nu cu acest „sinod”?
2) De ce odată cu implementarea acestor hotărâri ale „sinodului” din Creta, în B.O.R. avem de-a face cu începutul unei prigoane fățișe împotriva celor care nu acceptă acest nou tip de „creștinism globalizat”?
3) De fapt cui slujiți dvs., ierarhi ai B.O.R.? Încotro conduceți turma care v-a fost încredințată?
4) De ce în cadrul predicilor preoților români nu mai există cateheză vis-a-vis de pericolul ereziilor pe care iată, dvs., le primiți în interiorul B.O.R.?
5) A spune adevărul a devenit cumva un discurs al urii?
6) A dori sincer mântuirea aproapelui nostru a ajuns cumva să fie interzis?
7) Prizonierul cui sunteți de nu puteți apăra Biserica Ortodoxă de imixtiunile urâtorilor de Hristos? Cunoaștem apartenența dvs., părinte patriarh, la organizația ocultă a masoneriei. Cunoaștem tipul de studii universitare pe care le-ați urmat și care sunt total incompatibile cu funcția deținută acum în B.O.R.:
– „teologie” catolică – universitatea Frankfurt;
– „teologie” protestantă – universitatea Strasbourg;

PF Daniel – studii eterodoxe

8) Oare nu cunoașteți diferențele dintre Ortodoxie și papism sau dintre Ortodoxie și protestantism?
        Învățăturile eretice ale Papismului și Protestantismului*
EREZIILE PAPISMULUI                   EREZIILE PROTESTANTISMULUI
Filioque                                                Cunoașterea exactă a celei de-a Doua Veniri
Purgatoriul                                          Împărăția de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ
Primatul papal                                    Inexistența iadului
Infailibilitatea papală                       Inexistența sufletului
Azimile folosite în cult                      Inexistența Sfintei Treimi
Imaculata concepție                          Inexistența Sfântului Duh
Trans-substanțierea                          Existența a 4 judecăți
Celibatul preoților
Indulgențele papale
Mirungerea târzie
*sursa: “Călăuza în Credința Ortodoxă” – Pr. Ilie Cleopa, pp. 25–60.
9) Oare nu cunoașteti ce spun Sfinții Părinți despre abaterea de la Dreapta Credință, de vreme ce batjocoriți în mod grosolan Dogma Ortodoxă prin atâtea rugăciuni în comun cu eterodocșii?

daniel cu ereticii

Mărturii împotriva abaterii de la Dreapta Credință, despre erezia ecumenismului:
a) Sfântul Iustin Popovici (1894-1979): teolog, apologet, scriitor, critic al vieții pragmatice bisericești, filosof și arhimandrit al mănăstirii Ćelije, aflată aproape de Valjevo. A fost proslăvit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe pe 2 mai 2010 și este pomenit în fiecare an pe 1 iunie. „Ecumenismul consfințește toate ereziile, lezează dogmele Ortodoxiei și reprezintă în esență cea mai mare erezie ecleziologică a tuturor timpurilor, pentru că pune semnul egal între toate religiile și credințele.
b) Sfântul Apostol Pavel:
De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” (Tit 3, 10-11)
Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!(Galateni 1, 8-9)
c) Sfântul Ciprian al Cartaginei: după numele său latinesc Thascius Caecilius Cyprianus, s-a născut către anul 200 și a murit ca mucenic la 14 septembrie 258. A fost episcop de Cartagina în timpul persecuției lui Valerian. După Fericitul Augustin, el este unul din cei mai importanți mărturisitori ai Bisericii din Africa de Nord în primele secole ale creștinismului. „Ereticii nu se vor întoarce niciodată la Biserică, dacă ne (le) întărim convingerea că ei au Biserică și Sfintele Taine.”
d) Sfântul Fotie cel Mare († 6 februarie 893):
Există doar o singură Biserică a lui Hristos, Apostolească și Sobornicească. Nu mai multe, nici măcar două, iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc și sinod al răzvrătiților.”
e) Sfântul Grigorie Palama (1296-1359): arhiepiscop al Tesalonicului, unul dintre cei mai profunzi și mai originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea.
Pe latini (papistași) nici îngerii nu îi pot schimba!”
Există trei tipuri de ateism: primul fel este ateismul clasic în care omul nu crede în Dumnezeu; al doilea tip este erezia, iar al treilea tip este indiferența atunci când Dreapta Credință este atacată.”
f) Sfântul Ignatie Teoforul: a murit în anul 107 în timpul persecuției împotriva creștinilor din vremea împăratului Traian.
Dacă episcopul tău ar învăța orice în afara rânduielii date, chiar de trăiește în curăție sau săvârșește semne și minuni sau de proorocește, să îți fie ție ca un lup în blană de oaie, căci lucrează nimicirea sufletelor”.

De eretici trebuie să fugiți ca de fiare, trebuie să vă feriți de ei, fiindcă mușcăturile lor sunt greu de vindecat”.
g) Sfântul Ioan Gură de Aur (347-407): a fost arhiepiscop de Constantinopol.
Nu acceptați nici o falsă dogmă, ascunzându-vă în spatele iubirii.”
Dacă episcopul tău este eretic, fugi, ca de foc și ca de șarpe.”
Nimănui nu-i este de folos viața dreaptă întru credința greșită.”
Potrivit Părinților de la Sinodul I Ecumenic: „ereziile nu sunt învățături ale Mântuitorului nostru, nici ale Apostolilor, ci ale satanei, ale tatălui lor (al ereticilor), diavolul.” „Ereticii n-au pe Hristos, Care să grăiască între ei (…), ci au în ei pe tatăl minciunii, pe ucigașul de oameni”.
h) Sfântul Marcu Evghenicul (1313-1391): „să fugim de eretici precum fuge cineva de un șarpe.
i) Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662): cunoscut mai ales pentru scrierile de mistică și ascetică, a fost un apărător al Ortodoxiei în fața ereziei monotelismului. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face pe 21 ianuarie, pe 13 august (mutarea moaștelor) și pe 20 septembrie.
NU există compromis și iconomie în chestiunile de credință, de care depinde mântuirea veșnică a sufletelor oamenilor”.
Nimic nu este mai puternic decât conștiința care te mustră și nimic nu este mai încurajator decât conștiința împăcată.”
j) Sfântul Nicolae Velimirovici (5 ianuarie 1881 – 18 martie 1956): a fost episcop al Jicei, în Serbia.
Ecumeniștii stau împotriva Sfinților Părinți și nu trebuie să-i urmăm!”
k) Sfântul Paisie Aghioritul: (1924 – 12 iulie 1994): „aceste dialoguri (inter-religioase) au scopul să deruteze și să amețească pe credincioși, ca în final să-i arunce în erezie.”
l) Sfântul Teodor Studitul (759-826): a fost un strălucit imnograf, teolog ortodox și stareț.
Atunci când credința autentică (Ortodoxia) este amenințată de un pericol, porunca dumnezeiească spune ca nimeni să nu tacă, indiferent de poziția sa socială sau bisericească.”
Porunca Domnului grăiește să nu tăcem în vremuri de primejdie pentru credință, căci zice să vorbești și să nu taci, și „de se va îndoi cineva nu va binevoi sufletul Meu întru el” (Evrei 10, 38) și „dacă vor tăcea aceștia, pietrele vor striga” (Luca 19, 40).

Fiindcă atunci când este vorba de credință, nu putem spune: Eu cine sunt? Preot? Defel. Căpetenie? Nici asta. Ostaș? De unde? Lucrător? Nici asta. Sărac, agonisindu-și hrana de pe o zi pe alta. Nu mă privește pe mine treaba asta și nici nu cade în seama mea. Vai, pietrele vor striga, și tu vei rămâne mut și fără grijă? (…) Căci și acest sărac, dacă acum nu vorbește, în ziua judecății va fi fară de răspuns și vrednic de osândă fie și numai din pricina aceasta.”
Atunci când credința este primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcerea.”
m) Sfântul Vasile cel Mare (330-379):
Se cuvine ascultătorilor cuvântului celor învățați cu Scripturile să cerce cu socoteală dreaptă acele care le zic dascălii și arhiereii; și câte sunt unite cu Scripturile să le primească, iar câte sunt neunite să le lepede; și de la aceia care rămân întru învățăturile străine să se întoarcă.”
Astfel, un sinod este expresie autentică a Sobornicității Bisericii doar când se află în conglăsuire și în împreună-cugetare cu Sfânta Scriptură, cu Sinoadele Ecumenice și cu Sfinții Părinti, și nu doar prin expresia mecanică a sistemului sinodal.
Cred că știți, părinte patriarh, adevărul despre toate acestea, și mai cred că în mod conștient sunteți un agent al forțelor oculte, care prin intermediul dvs. bagă în iad atâtea suflete!
Cu toate acestea, pentru că „Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu” (Iezechiel 33, 11), vă solicit, ca mădular al Bisericii Ortodoxe Române, ca dvs, ierarhii ei:
– să vă retrageți semnăturile de pe hotărârile „sinodului” din Creta;
– să declarați public că “în afara Ortodoxiei nu există mântuire”;
– să identificați învățăturile eterodoxe așa cum se cuvine, ca fiind pierzătoare de suflet;
– să reinstalați cu drepturi depline pe toti preoții și monahii care au spus adevărul despre „sinodul” din Creta și care au fost caterisiți abuziv sau alungați după octombrie 2016;
– să condamnați erezia ecumenistă la nivel sinodal local ca fiind erezia ereziilor;
– să condamnați public actele biometrice, și să faceți apel către instituțiile statului a opri agenda biometrică care ni se impune din afara (ex: 5G, construirea unei infrastructuri digitale etc);
10) Cum mai puteți cânta: „Am văzut Lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc; am aflat Credința cea adevărată, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne”, de vreme ce v-ați abătut de la Credința adevărată, ale cărei Canoane interzic cu strictețe rugăciunea în comun cu eterodocșii?
11) Ce nu este deplin în Ortodoxie de vreme ce mergeți în C.M.B., și nu spuneți deloc că în afara Ortodoxiei nu există mântuire? Prin această tăcere nu numai că nu-i ajutați deloc pe eterodocși, dar cădeți și dvs. odată cu clerul și poporul care vă urmează în această erezie, cei mai mulți dintre ei din neștiință.
Sper ca acest cuvânt să vi se coboare în inimă atât dvs. cât și celorlalți membri ai Sinodului B.O.R., și să deveniți cu toții mărturisitori ai Adevărului, nu complici prin tăcere și indiferență la minciună, erezie și la pierderea sufletelor, și precum Saul -prigonitor al lui Hristos să deveniți Pavel – cel râvnitor de Hristos!
II. Despre adevărata față a papei Francisc și vizita sa în România:
12) Cunoașteți faptul că Francisc I – ereziarhul Romei – despre care cei mai mulți oameni cred că este creștin – spune că evreii au dreptate să îl aștepte pe Mesia, căci el încă nu a venit? Spuneți-le preoților și monahilor ortodocși ce îi așteaptă după moarte pe cei care au slujit împreună cu latinii (papistașii), dându-le exemplu pe afurisiții din Sfântul munte Athos, care au slujit cu filo-papistașii, iar trupurile lor au fost ascunse în zona
Marii Lavre, fiind cumplite la înfățișare.

monahii din Athos care au slujit cu catolicii

Spuneți-le tuturor credincioșilor despre gradul de idolatrie care se manifestă în interiorul papismului! În Ortodoxie Capul Bisericii este Hristos. Cum doriți unirea confesională cu asemenea rătaciți? Nu puteți sluji la două capete: și papei și lui Hristos, deoarece pe unul îl veți iubi, iar pe celălalt îl veți urî (Matei 6, 24).
13) Așadar, pe cine iubiți, P.F. Daniel? Pe papă – începătorul eresurilor sau pe Hristos – Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat? Faptele voastre încep să se vădească!
14) Cum este cinstită memoria vrednicului de pomenire Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, care a spus: „Hristos – Capul Bisericii a avut un singur Trup, o singura Biserică. Nu poate un cap să aibă două trupuri”, de vreme ce admiteți că sunt mai multe biserici?
Spuneți oamenilor cine este Francisc și cui se închină el!
– la „slujba” de întronizare a papei Francisc s-a cântat în basilica din Roma: „isus este fiul lui lucifer”; Francisc spune ca Isus este fiul lui Lucifer

– papa Francisc vrea să modifice rugăciunea domnească „Tatăl nostru”;

francisc hulește rugăciunea “Tatăl nostru”

– ereziarhul Romei spune că „nu există rai si iad”;

francisc nu recunoaște existența iadului

15) Cine este acest Francisc ca să spună că nu există Rai și iad, de vreme ce Însuși Dumnezeu a spus că există Raiul, când i-a zis, pe Cruce fiind, celui din dreapta Sa: „Astăzi vei fi cu Mine în Rai” (Luca 23, 43)?
16) Înaintemergătorul cui este Francisc dacă a paralizat, spiritual vorbind, pe toți episcopii ortodocși, astfel încât nici unul dintre ei nu ia măsuri concrete de îngrădire și de condamnare a „sinodului” ecumenist cretan? Înaintemergătorul cui este papa Francisc?
17) Sau nu aveți voie să comentați pentru că jurămintele din masonerie sunt înfricoșătoare? Rupeți-vă din lanțurile și obezile cu care satana vrea să vă piardă, și arătați întregii lumi că structura episcopală ortodoxă nu a secat cu totul!!!
Vă solicit să îndemnați poporul ortodox să nu ia parte la sejurul de trei zile al papei în România!
18) Oare de ce, în ultima vreme, în Romania avem de-a face cu fenomene meteo extreme?
Răspunsul ni-l dă Sfântul Lavrentie de Cernigov: „Un singur lucru vă voi spune! După ce noul papă va fi ales ca întâistătător al bisericii catolice, și în viitor ca și conducător al pan-religiei mondiale, pentru că profetul mincinos va fi si conducătorul pan-religiei vor urma o serie de schimbări uluitoare! Aceasta își doresc slujitorii vrăjmașului: să îl folosească pe acest papă ca și lider al tuturor religiilor! Acesta va fi pseudoprofetul.
Atunci natura se va răzvrăti. Deja vedem această răzvrătire. Un lanț de fenomene naturale și altele nefirești vor schimba structura pământului”.

Profetie contemporană despre răzvrătirea stihiilor din cauza pseudo-profetului

Iată câteva aspecte în acest sens:
– în momentul în care predecesorul lui Francisc – Benedict al XVI-lea – și-a anunțat demisia, au căzut două fulgere la interval de câteva minute pe clădirea din Roma;

2 fulgere pe clădirea Vaticanului = mânie dumnezeiască

– la câteva ore (în luna ianuarie 2019) după decizia oficiala, parafată de către statul român, de primire a papei Francisc, în mai multe zone din țară, apar tunete și fulgere, deși afară ningea;

rea întocmire a vazduhului din pricina ereziei

– în ultimele trei săptămâni, în România avem de-a face cu grindină severă și cu distrugerea culturilor agricole!

România – vreme nemaiîntâlnită

Și dacă cineva dintre cititori nu crede, priviți semnele – dovedibile imediat – care arată că Vaticanul și supușii săi slujesc diavolului:

sala de audiențe a Vaticanului arată ca un cap de șarpe, iar șarpele la Geneză îl simbolizează pe diavol;

sala audiente 1

sala audiente 2

audiente 3
audiente 4

Chiar credeți că e doar o coincidență?

19) Chiar credeți că miile de cazuri de pedofilie din cetatea Vaticanului, multe dintre ele încă nedescoperite, sunt doar coincidențe? Priviți aceste imagini!

pedofili

Nu, acestea nu sunt coincidențe, ci pedofilia a ajuns la nivel de “dogmă” reprezentată prin statuete și picturi în “arta” papistașă la nivel înalt.

20) Chiar credeți ca papa Francisc e omul lui Dumnezeu, de vreme ce face semnul diavolului – “mano cornuto”?

papa mano cornuto

mano cornuto 2

21) Chiar credeți că atunci când mass media obedientă numește Vaticanul ca fiind “sfânt scaun”, “cetatea sfântă”, sau pe papa “sfânt părinte”, acestea sunt sfinte? Credeți că papa sau Vaticanul au sfințenie?

Nicidecum! Iată pe ce scaun macabru stau papistașii!

 

scaun cruce intoarsa vatican

fundal vatican

Oameni buni, treziți-vă din această înșelăciune!

Nu am ceva cu ereticii, ci am ceva cu erezia! Nu urăsc pe nimeni, căci îndemnul creștinesc este de a urî păcatul (erezia), nu pe păcătoși (ereticii), și cu atât mai puțin, nu am nimic cu poporul eterodox papistaș – care din nefericire, este ținut în erezie, dar întotdeauna adevărul trebuie să iasă la suprafață!

21) Părinte patriarh Daniel, vorbiți în majoritatea discursurilor publice despre “binele comun”, “fapte bune”, șamd., uitând că Ortodoxia nu e doar un cod de moralitate și atât! Ortodoxia înseamnă în primul rând păstrarea nealterată a dogmelor de credință, și apărarea ei de învățăturile și practicile eretice!

Dacă nu păstram nealterate aceste învățături de credință cădem din Dreapta Credință!

22) Unde a dispărut cuvântul “erezie” din predicile dvs.?

23) De ce nu s-a folosit acest cuvânt în cadrul documentelor de la “sinodul” din Creta?

Oare Biserica Ortodoxă nu mai are vrăjmași?

Din contră, aceștia s-au înmulțit – “Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept.” – (Ps. 37, 19), și au luat o altă formă – aceea de lupi deghizați în blană de oaie, deghizați in hristoși mincinoși, vrăjmași ce sunt gata să aducă o nouă “evanghelie” – una a “iubirii” în detrimentul Adevărului. Nu se poate vorbi de dragoste curată fără adevăr, pentru că “Dragostea se bucură numai de adevăr” (Sf. Ap. Pavel, I Corint., 13, 6).

Prea-fericite Părinte Daniel, spuneți adevărul oamenilor despre Noua Ordine Mondială (N.O.M.), despre ce se dorește la nivel înalt, cum se premeditează, și deja se reusește pângărirea din interior a Ortodoxiei, și toate acestea doar pentru că unii “vicari” doresc o religie mondială fară Dumnezeu!

Spuneți-le tuturor că această unire mincinoasă a religiilor e doar o “cărămidă” din planul “zidarilor N.O.M.”, plan pe care îl aplică pentru arhitectul lor – antihristul – și căruia i se închină toți masonii.

DAR EXISTĂ HRISTOS – și îi va nimici pe toti “zidarii” (masonii) la a Doua Sa Venire, îi va nimici pentru că nu au vrut să Îl ia în seamă!

Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: “Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului.” (Matei 21: 42);

Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii”. (Psalmul 118, 22);

Arătați turmei pe care o păstoriți adevărata față a mai marilor lumii acesteia, lideri cu care putem avea cel mult relații comerciale la nivel de stat, nicidecum relații de împărtășire a credinței! Uitați-vă la dumnezeul lor pe care îl personifică la deschiderea unui tunel din Elveția – Gothard:

gotthard tunnel 1.jpg

gothhard 2

Vă doresc sincer să nu fiți asemenea tâlharului de pe cruce din stânga Mântuitorului, care DEȘI L-A AVUT ÎN FAȚA SA PE DUMNEZEU, NU L-A CUNOSCUT, ci vă doresc ca, asemenea tâlharului din dreapta Mântuitorului – să vă pocăiți înainte de moartea pământească (firească pentru fiecare), și să curățiți B.O.R. care, din pricina înglobării atâtor practici și tratate eretice, a devenit “peșteră de tâlhari” (Matei 21, 13).

24) Părinte patriarh, și stimați români, oare de ce vine Francisc în România?

Oare ca să ne arate că e stăpân și aici? Oare ca să ne arate că a supus și B.O.R. prin acceptarea ei a “sinodului” din Creta?

Răspunsul este evident, oameni buni, pentru că toți cei care veți citi aceste rânduri trebuie să știți că în anul 2016 – mai marii B.O.R. au trădat Dreapta Credință, inclusiv pe noi pe toți – fiii ei botezați, și odată cu această trădare au introdus în țară (la slujbe) virusul pierzător al ereziei!

Motivele pentru care “sinodul” din Creta este eretic sunt următoarele:

– a recunoscut toate ereziile ca biserici, adică a batjocorit toată jertfa și mărturisirea Sfinților Mucenici si Mărturisitori ai Ortodoxiei împotriva ereziei, de 20 de veacuri (este ca și cum tot calendarul ortodox l-am arunca la gunoi);
– a distrus sistemul sinodal de conducere a Bisericii, înloduindu-l cu papi in Ortodoxie;
– a lansat prigoana direct asupra ortodocșilor, înfrățindu-se cu toți ereticii;
– a permis căsătoriile mixte cu ereticii, a schimbat posturile, adică a batjocorit Tradiția dogmatică și canonică a Bisericii, fără de care nu există mântuire;

Există unii oameni care se auto-liniștesc la gândul că “ei însuși nu cunosc subiectul cu ereziile”, sau că “nu e treaba lor”, sau că “fac ascultare de capii bisericii”!

Fraților, pe fiecare dintre noi ne așteaptă o judecată după ce vom pleca din această viață! Și ca pentru orice judecată e bine să ne pregătim pentru a primi o sentință (răspuns) favorabilă. Și dacă în viața pământească, la un tribunal civil de exemplu, facem toate demersurile împreună cu avocatul nostru, studiem legi, norme juridice, luăm tratate de procedură juridică la diseminat, șamd., oare nu e necesar să cercetăm și subiectul cu ereziile, astfel încât să putem avea șansa de a da un răspuns bun la judecata din fața celui mai mare Judecător?

Doar ați citit ce spune sfântul Vasile cel Mare în citatul de mai sus vis-a-vis de statutul mireanului!? Mireanul nu e obiect de decor în biserică, doar să facă ascultare oarbă și atât: “Se cuvine să verificăm cu dreaptă socoteală cele spuse și săvârșite de dascăli și arhierei; și câte sunt în concordanță cu Scripturile să le primim, iar câte sunt incompatibile să le lepădăm; iar de la preoții care acceptă învățăturile străine să plecăm de la împreună comuniunea cu ei.”

25) Ce sistem de teroare a cuprins B.O.R. de vreme ce părinții, monahii și monahiile care au purces la întreruperea pomenirii episcopului eretic au fost imediat caterisiți? Iar această caterisire a fost abuzivă deoarece acești părinți și personal monahal au urmat singura cale canonică care se impune la vreme de trădare a Dreptei Credințe din partea superiorilor ierarhici (episcopilor)!

Politica latinilor (papistașilor) a fost întotdeauna duplicitară, și dacă privim la situația sinodului uniat de la Ferrara – Florenta de acum aproximativ 600 de ani, vom afla că forțele întunericului au încercat tâlhărirea Ortodoxiei apelând la mijloace de presiune care mai de care mai variate. Credeți că episcopii trădători din vremea sfântului Marcu Evghenicul ar fi semnat unirea cu Roma de la Ferrara-Florența daca nu erau presați?

Asa sunt presați și episcopii români de vreme ce au mers și au legiferat erezia în B.O.R. în 2016.

Dumnezeu ne cheamă pe toți la mărturisirea Adevărului dacă ne-a rânduit să trăim aceste vremuri de cumplită apostazie (abatere de la Dreapta Credință), așa că vă invit pe toți să faceți demersuri concrete pentru a afla cu ce sunt santajați și presați fiecare dintre ei, fiecare în regiunea în care se află!

– poate unii dintre episcopii români sunt foști colaboratori ai vechii Securități;

– poate unii sunt santajați cu materiale compromițătoare;

– poate unii sunt simoniaci;

– poate unii sunt școliți în străinătate, și au fost “resetați” cu erezii de genu “teologia” post-patristică;

– Sfinții Părinti spun că nu e mântuire în învățătura latinească, iar “teologii” de acum, prin intermediul “sinodului” din Creta spun că și papistasii, protestantii, ș.a. sunt biserică, și prin urmare au taine valide, și chipurile ar trebui să ne rugăm împreună cu ei!

– Sfinții care au statornicit Crezul = Simbolul de credință la Sinoadele I și II Ecumenice spun “Într-Una sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică…”, după “sinodul” din Creta, apar mai multe biserici, și prin urmare au apărut rugăciunile în comun;

– Sfinții Părinți spun că la Ortodoxie se ajunge doar prin sfânta Taină a Botezului, iar acum, în B.O.R. se “primesc” eterodocși doar prin Mirungere; exemplu – Taina Cununiei dintre o persoană ortodoxa și o persoană eterodoxă);

– Sfinții Părinți spun despre căsătoria mixtă că este o batjocorire a sfintei Taine a Cununiei, și că de fapt cei doi miri care au luat parte la “cununia” mixtă nu s-au unit în Hristos, ci trăiesc în desfrânare; astăzi, se practică aceste căsătorii mixte în România, nespunându-se eterodoxului adevărul: că doar prin primirea Botezului Ortodox se vine la Dreapta Credință, și doar atunci Taina lor de Cununie va fi validă.

– Sfinții Părinti spun că Taina Sfântului Botez se săvărșește prin Întreită afundare, iar acum se face doar prin stropire;

Cam aceasta este “teologia” de azi, una răzvrătită, sau altfel spus asta e batjocorirea și trădarea Ortodoxiei din interior de către cei care ar fi trebuit să o apere!

Vedem adeseori atunci când o erezie a încercat să surpe Ortodoxia, de fiecare dată forțele oculte s-au folosit de puterile politice și statale pentru a pune presiune pe cei care au încercat să stea în fața minciunii! Citiți Viețile Sfinților următori pentru a vedea cum se stă (procedează) în fața binomului stat-ierarhie apostat:

Maxim Mărturisitorul – un simplu monah, care însa s-a luptat cu erezia monotelită și i s-a tăiat mâna dreaptă și limba; a trecut la Domnul în anul 662, iar la aproape 2 decenii după aceea (681) a avut loc Sinodul VI Ecumenic care a recunoscut învățătura lui ca fiind ortodoxă și i-a anatematizat pe ereticii care l-au prigonit;

Fotie cel Mare – a fost Patriarh al Constantinopolului și a condamnat erezia Filioque a latinilor;

Grigorie Palama – arhiepiscop al Tesalonicului, care a biruit pe ereticii latino-cugetători care huleau pe Duhul Sfânt; înățătura ortodoxă este că harul dumnezeiesc este necreat;

Atanasie cel Mare – vreme de 45 de ani a fost prigonit de ereticii arieni, însă el i-a biruit;

Marcu Eugenicul – nu a semnat unirea cu Roma, fiind singurul ierarh care a rămas ortodox după sinodul de la Ferrara-Florența.

Știm că înainte de sfârșitul lumii va fi înscăunat antihristul, iar acesta va domni peste întreaga lume timp de 3 ani și jumătate, oare chiar atât de jos am ajuns încât să nu ne întrebăm măcar:

Cine pregătește la momentul actual calea antihristului destrămând hotarele învățăturii creștine, afirmând public “că nu există Rai și iad”?

Adică, cu alte cuvinte le spune celor care îl urmează “să păcătuiască oricât, că oricum nu există iad și nu vor fi pedepsiți o veșnicie”. Asta e dovada cea mai mare că papa lucrează la dărâmarea sufletelor oamenilor!

-Cine e deja public și urmează să întineze țara noastră prin prezența sa malefică, și care a afirmat acum câțiva ani la Istambul (fostul Constantinopol) că: “biserica catolică e gata de unire cu Biserica Ortodoxă fără condiții, cu excepția împărtășirii credinței”.

Adică, cu alte cuvinte le spune celor care îl urmează “să păcătuiască oricât, că oricum nu există iad și nu vor fi pedepsiți o veșnicie”. Asta e dovada cea mai mare că papa lucrează la dărâmarea sufletelor oamenilor!

-Cine e deja public și urmează să întineze țara noastră prin prezența sa malefică, și care a afirmat acum câțiva ani la Istambul (fostul Constantinopol) că: “biserica catolică e gata de unire cu Biserica Ortodoxă fără condiții, cu excepția împărtășirii credinței”.

            Obs: a împărtăși aceeași credință presupune slujirea în comun, rugăciunea în comun.

Astfel, în afirmatia de mai sus se poate observa șiretenia iezuită în toata plenitudinea ei:

– Francisc spune mai întâi: “vrem unirea cu Biserica Ortodoxă fără condiții din partea bisericii catolice…”, încercând astfel să adoarmă masele de oameni, că chipurile: “iată ce om bun, nu pune condiții! Nu impune nimic nou, nu schimbă nimic!”, dar același Francisc continuă:

“…nicio condiție cu EXCEPȚIA SLUJIRII COMUNE!”. Cu alte cuvinte “slujirea comună” dintre ortodocși și catolici vine ca și ordin din partea acestui iezuit.

Prin afirmația sa de mai sus ne arata că aplică o FORMULĂ IEZUITĂ: începe o afirmație cu un adevăr sau cu ceva pozitiv – pentru a slăbi vigilența audienței, iar apoi continuă cu o minciună, sau cu ceva negativ – pentru a-și implementa agenda dorită.

Așadar, dacă în România s-a impus și deja se practică “rugăciunea în comun” cu ereticii, să știți că de la Roma vine acest ordin!

Iată că deja asistăm la o neo-Inchizitie din partea Romei prin aceste “rugi în comun” cu eterodocșii, iar aceasta nu se oprește aici, deoarece la “sinodul” din Creta, pe lângă faptul că au fost “observatori papistași”, s-a decis și anihilarea (izgonirea) oricăruia va îndrăzni să conteste, dezbate, îngrădi de hotărârile lor inchizitoriale.

Și dacă anumiți preoți, alături de câteva sute de credincioși s-au îngrădit de episcopii care acceptă “sinodul” din Creta, iată că imediat un prelat catolic roman a spus că ei,, papistașii, ne monitorizează:

Pr. Wilhelm Dancă (slujitor papistaș): „Vă pot spune că se discută şi despre asta. În acest moment, în interiorul Bisericii Ortodoxe sunt anumite situaţii care invită la prudență. După Sinodul din Creta au intervenit nişte fracturi. Au apărut unii „mai catolici decât Papa”, s-au „radicalizat”, anumite parohii, grupuri, comunităţi, faţă de care actualele autorităţi religioase au o atitudine de prudenţă şi de atenţie. Noi înţelegem acest lucru, de aceea mergem „în vârful picioarelor” în această direcţie”.

Papistașii sunt deranjați că unii preoți s-au îngrădit

Ei fiind promotorii “sinodului” din Creta, se îngrijorează că nu toți le-au acceptat ordinele, și astfel, aceste comunități de “radicalizați” sau “teroriști”, așa cum suntem adesea numiți, sunt motiv de îngrijorare pentru ei. Cu alte cuvinte, adevărul doare, iar papistașii se arată indignați că unele mădulare al Bisericii Ortodoxe nu le-a acceptat “sinodul” din Creta pe care ei – papistașii – l-au impus!

Cine sunt adevărații teroriști, frați români, niște eretici, pedofili și adoratori ai satanei – după cum ați putut vedea mai sus, sau niște simpli ortodocși care nu vor să lepede Dreapta Credință?

Frați români, organizația iezuită reprezintă cancerul acestei lumi de 500 de ani încoace, și din această organizație face parte ereziarhul Romei – Francisc I. Scriitorul și istoricul american E. J. Phelps afirmă în operele sale cu ajutorul unor documente în acest sens că: “Ordinul iezuit controlează toate organizațiile secrete, și toate serviciile secrete din întreaga lume!”. De aici putem deduce că toți cei care știu adevărul despre ce se întâmplă, dar care tac și care devin complici cu sistemul antihristic, de fapt se află fie sub influența masoneriei, fie sub influența altei organizații secrete, fie sub influența unui serviciu de Securitate.

Dacă acum câteva sute de ani, persoane arhi-cunoscute precum împăratul Franței – Napoleon Bonaparte (1769 – 1821), sau romancierul rus Fyodor Dostoievsky (182 – 1891) afirmau despre organizația iezuită că:

Napoleon: “Iezuiṭii reprezintǎ o organizaṭie militarǎ, nu un ordin religios. Șeful lor este un general de armatǎ, nu un simplu pǎrinte-stareṭ de mǎnǎstire. Scopul acestei organizaṭii este PUTEREA; puterea exercitatǎ ȋn cel mai despotic mod, puterea absolutǎ, puterea universalǎ, puterea de a controla lumea prin voinṭa unui singur om.

Iezuitismul este forma cea mai absolutǎ a despotismului şi ȋn acelaşi timp cea mai mare formǎ de abuz.

Generalul iezuiṭilor insistǎ sǎ fie Șef, suveran peste suverani. Oriunde sunt admişi iezuiṭii, ei trebuie sǎ fie şefi, indiferent de cost. Societatea lor este prin definiṭie dictatorialǎ şi astfel, este duşmanul ireconciliabil al oricǎrei autoritǎṭi deja constituite;

Orice acṭiune, orice crimǎ, indiferent cât de atroce ar fi, este meritorie dacǎ este comisǎ ȋn interesul Ordinului, sau este comisǎ din ordinul Generalului Superior.

“50 years in the church of Rome” (50 de ani ȋn biserica Romei), Charles Chiniquy, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968; publicatǎ ȋn original ȋn 1885, pg 487, 488.

Dostoievsky: “Iezuiṭii…reprezintǎ armata Romei pentru suveranitatea temporarǎ asupra lumii ȋn viitor cu al lor Pontif al Romei ca ȋmpǎrat…ǎsta este idealul lor…; este o simplǎ cǎutare a puterii, o mizerabilǎ câştigare a puterii pǎmânteşti temporare, o dominaṭie – un fel de servitute universalǎ avându-i pe ei (iezuiṭi) ca şefi – pentru asta luptǎ ei.

Iezuiṭii, ȋn realitate, probabil nici mǎcar nu cred ȋn Dumnezeu.”,

gândiți-vă la ce grad de putere au ajuns acești iezuiți oculți în prezent, de vor să răstoarne toată ordinea creștinească pentru a pregăti calea “fiului pierzării” – antihristul?

Vă întreb aceasta pentru că deja se împlinește sintagma “Somnul națiunii naște monștri!”, și cu adevărat, pentru implementarea agendei acestor mici antihriști apostați suntem vinovați și noi – mirenii – atât din România, Grecia, Rusia, și din toate țările ortodoxe:

– suntem vinovați pentru că nu priveghem la ce fac ierahii noștrii;

– suntem vinovați pentru că nu suntem râvnitori, dintre care cel mai leneș și păcătos sunt eu;

– suntem vinovați pentru că nu informăm și pe aproapele nostru; și mai ales,

– suntem vinovați pentru că nu vrem să ne luăm crucea și să suferim ceva pentru Hristos!

Și dacă mai peste tot auzim că “pe tinerii români nu îi mai interesează nimic”, fac apel public către toți “junii Țării Românești” să studieze acest subiect al războiului total dintre forțele întunericului și sfânta Ortodoxie, și astfel să audă și să simtă cu adevărat cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: “TINERE, ȚIE ÎȚI ZIC, SCOALĂ-TE!”.

Obs: Dacă cineva nu crede că actualul papă este Profetul Mincinos, adică cel care îl va înscăuna pe antihrist, citiți mai jos profeția biblică despre el:

papa cu coarne

Dovada că francisc e ultimul papă

Paragraf extras din sursa de mai sus:

Și acum să ne întoarcem la evenimentele istorice: Când a devenit Vaticanul regat, astfel încât papii să fie regi ai Vaticanului și să poarte coroana pe cap, mitra de conducător și să stea pe tronul regal? Când s-a înființat statul Vaticanului? Am luat datele oficiale de pe site-ul Vaticanului: Vaticanul a devenit stat independent în continuarea statului eclesiastic din Evul Mediu din 11 februarie 1929. Prin urmare mai înainte nu era stat și nu avea conducător. Era doar Papa. Nu era regat. Regat a devenit în 1929 (așa spune și site-ul lor oficial). Din ’29 până azi ne spune tot site-ul oficial, care sunt papii care au condus Vaticanul:

  1. Până în 1939 – Papa Pius al XI-lea;
  2. 1939-1958 – Papa Pius al XII-lea;
  3. Ioan al XXIII-lea
  4. Din ’63 – Paul al VI-lea
  5. Ioan Paul I
  6. Din 78-2005 – Ioan Paul al II-lea – a cărui adormire am și văzut-o;

Al șaselea a fost Ioan Paul al II-lea. Cinci au căzut, pe al șaselea îl văd, este în viața – este vorba de Ioan Paul al II-lea.

Si ce spune despre al saptelea?

Iar când va veni are de stat puțină vreme”.

Deci când va veni, nu va sta mult, ci va pleca. Și iată că a venit Benedict care a stat puțin și a demisionat. Când a demisionat? Cu puține zile în urmă, chiar pe 11 februarie – ziua înființării statului Vatican. Oare o fi întâmplător? (…)

Ia să vedem ce zice în continuare. Vorbim de al optulea, acum că a plecat al șaptelea:

Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este dintre cei şapte şi merge spre pieire” (Apocalipsa, 17:11).

De citit întregul articol cu mare atenție pentru a înțelege că și acea profeție de acum 800 de ani conform căreia “ultimul papă va fi papă negru” se împlinește!

După cum am spus mai sus, Francisc face parte din Ordinul iezuiților, iar acest ordin are numele oficial de “Societatea lui Isus”, Insă mai are și alte multe nume, printre care, “Ordinul”, “Ordinul Negru”, șamd; așadar, profeția de mai sus nu se referă la un “papă negru” ca și exterior, gen papă cu pielea închisă la culoare, de exemplu – african, ci la “papă negru” pe interior. Adică dpdv sufletesc!

În speranța că aceste rânduri nu au fost scrise în zadar, vă transmit vouă – tuturor oamenilor în care mai poate încăpea Cuvântul Adevărului – cuvintele vrednicului de pomenire Părinte Adrian Făgețeanu: “E vremea lui SCAPĂ CINE POATE!”.

 

Alexandru Grigoraș – cel mai mic frate întru Hristos.

 

Varianta descărcabilă în format PDF: Download articol

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s